Czym jest oscylator Stochastyczny?

Oscylator Stochastyczny jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników analizy technicznej. Jest to narzędzie bardzo uniwersalne, gdyż oprócz inwestorów na rynku wymiany walut posługują się nim również gracze na giełdzie towarowej, papierów wartościowych, czy innych rynkach.

Z pomocą Oscylatora Stochastycznego można dokonywać porównań aktualnej ceny zamknięcia z cenami zamknięcia w wyznaczonym okresie. Inwestorzy chwalą ten wskaźnik za łatwość, z którą można się nim posługiwać. Odczytywanie sygnałów nie stwarza najmniejszych trudności, choć oczywiście warto je potwierdzać przy użyciu innych wskaźników.

Jak działa Oscylator Stochastyczny?

Oscylator Stochastyczny jest zbudowany z dwóch linii – niebieskiej i czerwonej. Pierwsza (niebieska) jest oznaczana jako %K.

%K = 100 x (C– Min) / (Max – Min)

C – cena zamknięcia z bieżącego dnia,

Min – cena minimalna z całego okresu,

Max – cena maksymalna z całego okresu.

Linia czerwona oznaczana jest jako %D, czyli średnia krocząca linii niebieskiej z 3 okresów.

Oscylator porusza się pomiędzy wartościami 0 i 100. Za obszary kluczowe uznaje się te zawarte pomiędzy wartościami 0 i 20 oraz 80 i 100.

Interpretacja sygnałów Oscylatora Stochastycznego

W pierwszym sposobie interpretacji sygnałów, sygnał kupna generowany jest w momencie przebicia od dołu poziomu wyprzedania (20) przez wskaźnik %K. Sygnał sprzedaży generowany jest, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia (80).

Drugi sposób zakłada, że sygnałem kupna jest chwila, gdy niemalejąca linia %D przetnie od dołu linię %K. Sygnałem sprzedaży będzie chwila, gdy niemalejąca linia %D przetnie od góry linię %K.

Trzeci sposób wymaga zastosowania pomocy w postaci analizy wykresu cenowego, a całe działanie polega na wyszukiwaniu dywergencji między wskaźnikiem a kursem waluty. Gdy dołki na Oscylatorze Stochastycznym są już bardzo płytkie, a wykres cenowy wskazuje na trend spadkowy to prawdopodobnie nastąpi odwrócenie kierunku trendu. Jeśli zaś na Oscylatorze Stochastycznym widoczne są coraz płytsze szczyty, a wykres cenowy pokazuje wzrosty to można spodziewać się końca trendu wzrostowego i odwrócenie kierunku na spadkowy.

Ocena Oscylatora Stochastycznego

Oscylator Stochastyczny generuje dużo bardzo czytelnych sygnałów. Jest przy tym dość łatwy w użyciu i uniwersalny. Choć można go używać na każdym rynku to dodatkowo można go skonfigurować, aby był jeszcze bardziej czuły na sytuację rynku obserwowanego. Ponadto sygnały można interpretować aż na trzy sposoby.

Oscylator Stochastyczny byłby bliski doskonałości, gdyby nie konieczność długotrwałego, początkowego ustawiania. Jak każdy wskaźnik, nie jest on nieomylny, dlatego warto potwierdzić jego sygnały innymi wskaźnikami.